Regulamin 

 • Postanowienia ogólne 
 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego lowiskakarpiowe.pl zwany dalej usługodawcą.
 2. Kontakt z usługodawcą jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: lowiskakarpiowe@o2.pl lub pod numerem telefonu      +48 739 156 371, +48 506 032 360.
 3. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej lowiskakarpiowe.pl
 4. Strona lowiskakarpiowe.pl zastrzega sobie wszelkie prawa do strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internetowej.
 6. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze strony Internetowej, rodzaje i zakres usług, warunki świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń, użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową.
 8. Zasady świadczenia w ramach strony internetowej mogą określać dodatkowe regulaminy.
 • Zasady korzystania ze strony (lowiskakarpiowe.pl) dla użytkowników odwiedzających stronę. 
 1. Administrator strony w ramach serwisu umożliwia użytkownikom odwiedzającym stronę korzystanie ze świadczonych przez siebie usług: przeglądania informacji o charakterystyce, regulaminu, cenniku łowiska, zdjęć i informacji kontaktowych z opiekunem łowiska, jak również korzystania z innych usług dostępnych w serwisie.
 2. Korzystanie ze strony internetowej może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w regulaminie.
 3. Zabronione jest korzystanie przez użytkowników z serwisu lub usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy usługodawcy.
 4. Usługi świadczone przez usługodawcę dla użytkowników odwiedzających stronę lowiskakarpiowe.pl są nieodpłatne. 
 5. Użytkownicy odwiedzający stronę internetową lowiskakarpiowe.pl akceptują niniejszy regulamin oraz politykę prywatności.
 6. Prezentowane w serwisie informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, czy inwestycyjne, jak również rekomendacje w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Zabrania się stosowania: urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu
 • Ochrona danych osobowych 
 1. Dane osobowe usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce “Polityka prywatności”
 • Dodatkowe postanowienia 
 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań usługodawcy jest niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim i jest dostępny dla każdego użytkownika odwiedzającego stronę internetową. 
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego regulaminu lub jego części bez zgody usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 5. Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie przez administratora strony. Zostaną o tym poinformowani zarówno użytkownicy odwiedzający jak i nabywcy usługi oferowanej przez naszą stronę. Poprzez informację umieszczoną na stronie głównej strony internetowej lowiskakarpiowe.pl . Termin wejścia w życie modyfikowanego regulaminu nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 6. Wszelkie wątpliwości i pytania w sprawie regulaminu prosimy przesyłać na adres e-mail: lowiskakarpiowe@o2.pl
 • Definicje:

Strona internetowa – serwis internetowy dostępny w domenie  internetowej: lowiskakarpiowe.pl , którego właścicielem i administratorem jest usługodawca, w ramach którego użytkownicy mogą korzystać z usług oferowanych przez usługodawcę, w szczególności przeglądać udostępniane informacje lub zamieszczać ogłoszenia informacyjne na temat posiadanego łowiska. 

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zgodność do czynności prawnych, która może korzystać z usług dostępnych na stronie internetowej.

Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, która  świadczy usługi drogą elektroniczną.

Nabywca – osoba (fizyczna albo prawna) nabywająca usługi lub dobra materialne od usługodawcy.

Usługi – usługi świadczone przez usługodawcę na rzecz użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Informacja handlowa – prezentowana na stronie internetowej informacja o działalności usługodawcy w tym przede wszystkim o charakterystyce i oferowanych usługach danego łowiska oraz inne treści o charakterze zgodnym z regulaminem oraz specyfiką strony.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Regulamin – Ten dokument.

 

Zasady korzystania ze strony (lowiskakarpiowe.pl) dla osób chcących dodać łowisko. 

 

 1. Użytkownik nabywający (w tym przypadku ogłoszenia informacyjnego o łowisku na stronie lowiskakarpiowe.pl) zezwala na publikowanie na naszej stronie (lowiskakarpiowe.pl) informacji dotyczącej charakterystyki, lokalizacji, cenniku, zdjęć, informacji kontaktowych właściciela (opiekuna) łowiska, informacji o udogodnieniach na łowisku i regulaminu łowiska.
 2. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia korzystanie ze świadczonych przez siebie usług: Dodanie ogłoszenia informacyjnego na temat łowiska na stronie lowiskakarpiowe.pl obejmując kategorie z punktu pierwszego.
 3. Umieszczenie reklamy łowiska ma charakter bezpłatny.
 4. Rezygnacja z ogłoszenia informacyjnego łowiska jest bezpłatna.
 5. Osoba zgłaszająca ogłoszenie informacyjne łowiska, wyraża zgodę na przesyłanie e-maili.
 6. Użytkownik nabywający ogłoszenie może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach strony internetowej, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 7. Reklamacje można zgłaszać adres poczty elektronicznej: lowiskakarpiowe@o2.pl
 8. W reklamacji nabywca usługi powinien podać swoje imię i nazwisko, nazwę łowiska, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.
 10. Osoba dodająca łowisko na stronę lowiskakarpiowe.pl, wyraża zgodę na udostępnianie danych swojego łowiska na naszej stronie na Facebooku “Łowiskakarpiowe.pl”.
 11. W formularzu zgłoszeniowym łowiska należy wyrazić zgodę na regulamin oraz na zasady polityki prywatności i plików cookies.
 12. Wszelkie wątpliwości i pytania w sprawie regulaminu prosimy przesyłać na adres e-mail: lowiskakarpiowe@o2.pl
 13. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie przez administratora strony lowiskakarpiowe.pl . Zostaną o tym poinformowani zarówno użytkownicy odwiedzający stronę internetową jak i użytkownicy  nabywający usługi oferowane przez naszą stronę. Poprzez informację umieszczoną na stronie głównej strony internetowej lowiskakarpiowe.pl. Termin wejścia w życie modyfikowanego regulaminu nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia.
 14. Szczegółowe zasady polityki prywatności i informacje o przetwarzanych danych osobowych znajdują się w zakładce “Polityka prywatności”.
 15. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej.

urządzenie z dostępem do Internetu dostęp do poczty elektronicznej najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików  Cookies i Java Script.

Menu