Łowisko Kapry

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Dostęp do prądu na stanowisku, Wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego, Możliwość rozbicia namiotu

Opis łowiska:

Łowisko Kapry to nowe łowisko karpiowe w Polsce, położone w województwie mazowieckim niedaleko Warszawy. Łowisko ma powierzchnię 15 ha i średnią głębokość 1-3 m. Dla wymagających karpiarzy łowisko oferuje houseboaty (pływające pomosty) a dodatkowymi atutami wody jest: dostęp do prądu na każdym stanowisku, możliwość skorzystania z prysznica oraz wypożyczenia kompletu zestawu biwakowego i sprzętu wędkarskiego.

 

 

 

Regulamin łowiska

1 Postanowienia ogólne

 1. Łowisko Kapry, dalej jako „łowisko”, oferuje usługi z zakresu rekreacji i sportu, w szczególności udostępnia możliwość amatorskiego połowu ryb, wypoczynku, edukacji przyrodniczej, a także organizacji imprez plenerowych i sportowych.
 2. Wędkowanie na łowisku jest dozwolone wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz po dokonaniu opłaty za połów ryb.
 3. Znajomość oraz akceptację niniejszego regulaminu każda osoba wędkująca potwierdza własnoręcznie złożonym podpisem na ZEZWOLENIU wydanym przez gospodarza lub opiekunów łowiska.
 4. W celu zachowania bezpieczeństwa, ładu i porządku łowisko jest całodobowo monitorowane. Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 5. Łowisko jest czynne jest przez cały rok, przez całą dobę. Brama wjazdowa na teren łowiska jest otwarta w godz. 7:00-20:00.

2 Rezerwacja stanowisk oraz zezwolenia na wędkowanie

 1. Przyjazd na łowisko może nastąpić wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji stanowiska w systemie rezerwacyjnym na stronie www.stawypecickie.com.
 2. Gwarancja rezerwacji określonego stanowiska jest możliwa jedynie po dokonaniu przedpłaty (zadatku) w systemie rezerwacyjnym.
 3. Rezerwacja stanowiska przez pojedynczego wędkarza możliwa jest nie wcześniej niż na tydzień przed planowanym terminem przyjazdu.
 4. Każdy wędkarz, który ma zamiar przyjechać na łowisko z osobą towarzyszącą musi wcześniej o tym fakcie powiadomić opiekuna łowiska. Osoba towarzysząca ponosi opłaty przewidziane w cenniku.
 5. Obowiązują poniższe godziny rozpoczęcia i zakończenia wędkowania:
 1. rozpoczęcie wędkowania (po uprzednim zgłoszeniu terminu przyjazdu i uzyskaniu ZEZWOLENIA w rybaczówce):
 • stanowiska z pomostami pływającymi – od godz. 16.00 do 20.00;
 • stanowiska namiotowe – od godz. 16.00 do 20.00.
 1. zakończenie wędkowania:
 • stanowisko z pomostami pływającymi – do godz. 15.30;
 • stanowiska namiotowe – do godz. 15.30.
 1. W celu wystawienia ZEZWOLENIA należy okazać dowód tożsamości.
 2. Cennik opłat za łowienie znajduje się u opiekunów łowiska, w rybaczówce oraz na stronie internetowej.
 3. W razie wypadków losowych i braku możliwości przyjazdu na łowisko, zwroty przedpłaty (zadatku) będą rozpatrywane indywidualnie z zastrzeżeniem, że warunki atmosferyczne nie mogą być podstawą do zwrotu wpłaconej przedpłaty (zadatku). Zwrot przedpłaty (zadatku) przysługuje jedynie w sytuacji pełnej pokrywy lodowej na zbiorniku łowiska.

3 Stanowiska oraz wymagania dotyczące wędkowania

 1. Dla wędkarzy wyznaczonych zostało 11 dwuosobowych stanowisk (w tym jedno podwójne), oznaczonych na brzegu tabliczkami z numerami od 1 do 11
 2. Część stanowisk wyposażona jest w pomosty pływające.
 3. Obowiązkiem każdego wędkarza (po uzyskaniu ZEZWOLENIA na wędkowanie) jest dokładne sprawdzenie stanu stanowiska, w szczególności: pomostu pływającego, sprawności wyposażenia stanowiska oraz zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń lub miejsc ingerencji w środowisko gospodarzowi lub opiekunom łowiska. Jeżeli uszkodzenia materialne nie zostały wcześniej zgłoszone, koszty naprawy ponosi osoba korzystająca ze stanowiska.
 4. Każdy wędkarz ma prawo łowić maksymalnie na 3 wędki.
 5. Każdy wędkarz ma obowiązek posiadać na stanowisku i używać:
 1. podbierak o rozstawie ramion przynajmniej 80 cm,
 2. matę karpiową o długości przynajmniej 100 cm wypełnioną wewnątrz miękkim wkładem lub tzw. kołyskę,
 3. preparat dezynfekujący rany ryb po ukłuciach haczyka,
 4. pojemnik do polewania ryb wodą,
 5. szczypce do wyhaczania ryb.
 1. Dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów wyłącznie w obrębie zajmowanego stanowiska.
 2. Dopuszcza się możliwość sondowania, zanęcania, umieszczania zestawów końcowych i holu ryb ze środków pływających tylko w obrębie własnego stanowiska, wyznaczonego przez markery i oznaczonego na mapie łowiska.
 3. Używanie środka pływającego (łódki lub pontonu) wymaga założenia przez każdego z pasażerów atestowanego kapoku ratunkowego oraz posiadania co najmniej jednej latarki oświetlającej środek pływający od zmierzchu do świtu. Korzystanie ze środków pływających odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
 4. Zakazuje się używania silników spalinowych przy środkach pływających.
 5. Dopuszcza się możliwość korzystania z modeli zdalnie sterowanych.
 6. Zakazuje się stosowania łączenia leadcore z linką główną za pomocą krętlika oraz stosowania rurek antysplątaniowych.
 7. W przypadku łowienia „na zrywkę” zakazane jest używanie ciężarków zrobionych z ołowiu lub innych metali ciężkich.
 8. Zaleca się łowienie na tzw. zestaw z  bezpiecznym klipsem.
 9. Żyłka główna nawinięta na kołowrotku nie może posiadać średnicy mniejszej niż 0,30 mm.
 10. Każdy wędkarz ma obowiązek okazania sprzętu opiekunowi łowiska na każdego jego żądanie. W przypadku użytkowania sprzętu niezgodnego z wymaganiami niniejszego regulaminu, o czym decyduje opiekun łowiska, wędkarz może zostać usunięty z łowiska bez prawa do zwrotu opłaty za ZEZWOLENIE.
 11. Wypożyczenie sprzętu na łowisku wiąże się z odpowiedzialnością materialną za ewentualne uszkodzenia. Wędkarz jest zobowiązany sprawdzić stan wypożyczanego sprzętu przy odbiorze. Wszelkie późniejsze zgłoszenia nie będą akceptowane, lecz rozliczane finansowo.
 12. Wypożyczony na Łowisku sprzęt po zakończonym wędkowaniu należy oddać obsłudze łowiska.

4 Obchodzenie się z rybami

 1. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania z łowiska jakichkolwiek gatunków ryb.
 2. Hol ryby powinien trwać jak najkrócej.
 3. Złowione ryby należy wypiąć z haka na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie, stosując za każdym razem środek dezynfekujący.
 4. Ze złowionymi rybami należy obchodzić się humanitarnie, bardzo delikatnie, dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo oraz polewać je wodą (nienagrzaną, wyłącznie ze zbiornika).
 5. W celu zważenia ryby należy skorzystać z przeznaczonego do tego worka do ważenia.
 6. Zdjęcia z rybą mogą być wykonywane tylko i wyłącznie nad przepisową matą lub kołyską, unosząc rybę niewiele ponad matę. Zakazuje się wstawania z rybą w rękach. Ważenie oraz sesja zdjęciowa nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 7. Wszystkie złowione ryby należy po delikatnym wypięciu jak najszybciej wpuścić do wody. Zakazuje się przetrzymywania ich w workach karpiowych oraz wszelkiego rodzaju siatkach.
 8. W przypadku gdy wypuszczona ryby nie odpływa, należy spróbować delikatnie ją dotlenić. Jeśli ryba nie reaguje, należy bezzwłocznie powiadomić o tym gospodarza lub opiekuna łowiska.
 9. W sytuacji zauważenia bardzo mocnych zranień lub niepokojących zmian skórnych (owrzodzenia, wysypki, guzy) należy bezzwłocznie powiadomić opiekuna łowiska.
 10. Każdy wędkarz, który złowi rybę, która jest nowym rekordem łowiska proszony jest o powiadomienie o tym fakcie opiekuna łowiska. Do czasu przybycia opiekuna łowiska ryba powinna być przetrzymywana w worku karpiowym.

5 Przepisy porządkowe

 1. W trakcie wędkowania można korzystać z prądu dostępnego na stanowiskach lub w rybaczówce (za zgodą opiekuna łowiska).
 2. Każda osoba opuszczająca stanowisko zobowiązana jest pozostawić po sobie porządek pod rygorem braku możliwości uzyskania ZEZWOLENIA na wędkowanie w przyszłości.
 3. Śmieci należy zabrać z łowiska ze sobą lub pozostawić w kontenerze przeznaczonym do tego celu.
 4. Ze względu na siedliska ptaków na terenie Stawów Pęcickich, obowiązuje zakaz wstępu dla zwierząt domowych.
 5. Na łowisku zabrania się: zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej i zbiornika, niszczenia, wycinania oraz łamania drzew, roślin i krzewów, niszczenia mienia łowiska, grillowania w obrębie houseboatów, palenia tytoniu wewnątrz houseboatów, rozpalania ognisk, kąpieli w łowisku, wprowadzania psów, załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC, głośnego zachowywania się i zakłócania prywatności innym osobom przebywającym na łowisku, nadużywania alkoholu, zażywania środków odurzających, spiningowania oraz łowienia na żywą, sztuczną i martwą rybkę, pozostawiania wędek z zestawami w wodzie bez nadzoru, nęcenia orzechem tygrysim, zanętami na bazie chleba, surowymi zbożami (tj. kukurydza, łubin, pszenica, jęczmień) oraz paszami, wchodzenia na lód i wędkowania spod lodu, pozostawiania w wodzie jakichkolwiek markerów, pozostawiania na stanowisku i w jego obrębie samochodów (z wyjątkiem wyznaczonych do tego celu miejsc po uzgodnieniu tej kwestii z opiekunami łowiska), prezentowania reklam i prowadzenia marketingu we wszelkiej formie bez ZEZWOLENIA gospodarza lub opiekunów łowiska.
 6. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na łowisku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 7. Dopuszcza się możliwość postoju samochodem przy stanowisku lub miejscu wyznaczonym przez opiekuna łowiska na czas niezbędny do wypakowania oraz zapakowania sprzętu. Po tym czasie samochód należy odstawić na wyznaczone miejsce.
 8. W trakcie pobytu na łowisku zakazuje się poruszania pojazdami do czasu zakończenia wędkowania i wyjazdu z terenu łowiska. W nagłych przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio właścicielem lub opiekunami łowiska.
 9. Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku.
 10. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na łowisku oraz za parkowane samochody.
 11. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie Łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w pełni ponoszą za nie odpowiedzialność.

6 Przepisy końcowe

 1. Złamanie zasad określonych w niniejszych regulaminie spowoduje natychmiastowe usunięcie takiej osoby z łowiska, unieważnienie ZEZWOLENIA bez zwrotu jego kosztów, a także odmówienie sprzedaży ZEZWOLENIA w przyszłości.
 2. Gospodarz oraz opiekunowie łowiska mają prawo w sytuacjach wyjątkowych bez wcześniejszego powiadomienia wędkarzy podjąć leczenie ryb poprzez zabieg podania leków do wody jak również zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich, zarybiania, ewentualnego leczenia ryb lub z innych powodów. Za zamknięcie łowiska nie jest zwracana żadna rekompensata. Zwrotowi podlega wniesiona przedpłata rezerwacyjna (ZADATEK).
 3. Osoby, które wykupią ZEZWOLENIE podczas wędkowania mogą filmować i robić zdjęcia złowionym rybom. Osoby są proszone o udostępnienie tych filmów i zdjęć w pierwszej kolejności gospodarzom łowiska, jeszcze przed publicznym ich okazaniem. W razie konieczności zastosowanie ma oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Do ochrony danych ww. osób zastosowanie ma klauzula informacyjna, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Osoby akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu niniejszym wyrażają zgodę na archiwizowanie danych kontaktowych: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail.
 5. Osoby akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu mogą wyrazić zgodę na:
 1. przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych (w tym oznaczanie z imienia i nazwiska i umieszczaniu zdjęć z wizerunkiem osobistym na portalach społecznościowych prowadzonych przez łowisko),
 2. komercyjne nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku osobistego do materiałów reklamowych związanych z działalnością Łowiska (w szczególności filmy wideo, zdjęcia, plakaty)
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.
 2. Przed opuszczeniem terenu łowiska należy udostępnić sprawdzenie pojazdu (np. otwarcie bagażnika, otwarcie torby, itp.) opiekunowi łowiska.
 3. Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży stanowią czyny niezgodne z prawem i będą zgłaszane na Policję lub do Prokuratury celem przeprowadzenia stosownego postępowania karnego.
 4. Za zabranie ryb z łowiska niezgodnie z obowiązującymi zasadami regulaminu, ustala się kwotę grzywny w wysokości 1 tysiąca złotych za 1 kilogram ryb (zabrane ryby podlegają zwrotowi).
 5. Prawo do interpretacji Regulaminu w sytuacjach spornym przysługuje opiekunowi Łowiska.
 6. Pierwszeństwo w rozstrzyganiu wszelkich sporów ma koncyliacja.
 7. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

 

 

Cennik

(ceny za 1 dobę)

 • 1. Pomost pływający (houseboaty dostępne od lipca) – HB1, HB2, HB3

– 1 os. łowiąca (SB-ND) 60 zł (PN-PT) 60 zł

– 2 os. łowiące (SB-ND) 120 zł (PN-PT) 120 zł

 

 • 4. Stanowisko namiotowe do max 3 os. (1, 3, 5, 6, 7, 8)

– 1 os. łowiąca (SB-ND) 60 zł (PN-PT) 60 zł

 

 • Osoby towarzyszące (za 1 dobę):

 

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

 

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu