Łowisko Jerzyn

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Możliwość wywózki zestawów pontonem lub łódką, Domki letniskowe, Wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego, Parking przy stanowisku, Możliwość rozbicia namiotu, Zwierzęta domowe są akceptowane

Opis łowiska:

Jezioro Jerzyńskie to ponad 45 hektarowy, polodowcowy, przepływowy zbiornik o głębokości dochodzącej do 14 metrów. Położony jest 3 kilometry od miejscowości Pobiedziska na skraju Puszczy Zielonka. W jeziorze występują różne gatunki ryb,takie jak: karpie, szczupaki, sandacze, liny, okonie ,leszcze ,płocie ,bolenie i wiele innych. Na Łowisku Jerzyn funkcjonuje ponad 50 stanowisk wędkarskich, zarówno  z możliwością dojazdu pojazdami mechanicznymi jak i tych bardziej prywatnych z dostępem wyłącznie z łodzi wędkarskiej. Przy Stanicy Wędkarskiej znajdują się dwa pomosty wędkarskie przy których zacumowane są łodzie wędkarskie z opcją  ich wynajęcia. Istnieje możliwość zarezerwowania domków letniskowych.

 

 

 

Regulamin łowiska

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Dzierżawcą  Łowiska Jerzyn zwanego dalej Łowiskiem jest Gospodarstwo Rybackie Bogucin sp. z o.o.  natomiast Administratorem łowiska  jest spółka Przyjaciele Jutrzenki sp. z o.o. z Pobiedzisk.

2.Łowisko  funkcjonuje   w okresie od 15.03.2018 r. do 15.12.2018r.

3.Łowisko czynne jest przez całą dobę, także w weekendy oraz wskazane  święta.   Wydawanie zezwoleń dokonuje Gospodarz Łowiska w Stanicy Wędkarskiej w miejscowości Jerzyn, w godzinach ustalonych i wskazanych na stronie www.lowisko-jerzyn.pl w zależności od pory roku.

4.Warunkiem uzyskania zgody na zakup zezwolenia na wędkowanie na Łowisku Jerzyn jest znajomość i akceptacja regulaminu ustalonego przez dzierżawcę /administratora obiektu.

5.Znajomość oraz akceptację regulaminu każdy wędkujący poświadcza własnoręcznie złożonym podpisem na zezwoleniu zakupionym i wydanym przez Gospodarza Łowiska lub osobę upoważnioną.

6.Cennik opłat za korzystanie z Łowiska znajduje się u Gospodarza Łowiska w Rybaczówce , na Stanicy Wędkarskiej w Jerzynie oraz na stronie internetowej:  www.lowisko-jerzyn.pl

7.W przypadku zezwolenia spławikowo-gruntowego doba dla osoby wędkującej zaczyna się od godziny 16.00 i kończy się o godz. 16.00 dnia następnego.

 

2. ZASADY KORZYSTANIA I PRZEBYWANIA NA ŁOWISKU

1.Na stanowisku może wędkować tylko osoba posiadająca aktualne zezwolenie lub dowód wpłaty należnej kwoty, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

2.Wędkujący ma prawo do przebywania na wskazanym w zezwoleniu stanowisku z osobami towarzyszącymi .

3.Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie.

4.Do osób niepełnoletnich stosuje się przepis określony w §2 pkt 3.

5.Osoba korzystająca z łowiska ma obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania kolegom na sąsiednich stanowiskach.

6.Na jednym stanowisku mogą wędkować maksymalnie 2 osoby posiadające zezwolenie tego samego rodzaju.

7.Zezwala się łowić na dwie wędki z brzegu metodą gruntową lub/i spławikową oraz jedną wędkę metodą spinningową z brzegu lub łodzi.

8.Obowiązuje zakaz połowu  metodą żywcową i/lub na martwą rybkę z wyłączeniem przepisu określonego w   3 pkt 7.

9.Wędkujący ma prawo ustawić w celu oznaczenia miejsca połowu do dwóch markerów.

10.Na łowisku korzystać można wyłącznie ze sprzętu pływającego łowiska z zastrzeżeniem §3 pkt 1 niniejszego regulaminu oraz  indywidualnej zgody wydanej przez Administratora Łowiska.

11.Pływanie łodzią w woderach lub spodnio-butach jest całkowicie zabronione.

12.W przypadku zezwoleń spławikowo-gruntowych lub sumowych doba uprawniająca do połowów na Łowisku trwa zgodnie z zapisami określonymi w zezwoleniu.

13.W przypadku zezwoleń spinningowych czas uprawniający do połowów na Łowisku trwa od momentu wykupienia zezwolenia do zachodu słońca w tym samym  dniu.

14.Do wybranych  stanowisk wskazanych na mapie jeziora, dostępnej w Rybaczówce lub na stronie www.lowisko-jerzyn.pl dojazd możliwy jest wyłącznie łodzią . Dowóz i powrót ze wzmiankowanych stanowisk po uprzednim zgłoszeniu i rezerwacji terminu, zapewnia  Gospodarz Łowiska . Istnieje możliwość wynajmu łodzi wiosłowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

15.Każdy przebywający na łowisku ma obowiązek utrzymać stanowisko i otoczenie w należytym porządku. Odpady i śmieci, każdy wędkarz zabiera ze sobą, w przypadku braku pojemnika na odpadki w danym sektorze.

16.Załatwianie potrzeb fizjologicznych korzystających z Łowiska odbywa się  tylko w toaletach.

17.Na obszarze łowiska panuje całkowity zakaz palenia ognisk.

18.Obowiązuje zakaz niszczenia zieleni poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów, trzcin oraz naruszania linii brzegowej.

19.Obowiązuje zakaz kąpieli poza wyznaczonym miejscem.

 

3. REGULAMIN POŁOWU RYB NA ŁOWISKU JERZYN

1.Wędkowanie możliwe jest z brzegu jak i z łodzi lecz łowienie z łodzi dopuszczone jest tylko i wyłącznie metodą spinningową. Zezwala się jednak na używanie środków pływających w celu sondowania, holu, stawiania markerów lub znaczników czy zanęcania łowiska.

2.W przypadku połowu metodą spławikowo-gruntową  zezwala się łowić na dwie wędki z brzegu.

3.Uprawniony wędkujący zobowiązany jest korzystać ze stanowiska wędkarskiego wskazanego w zezwoleniu spławikowo-gruntowym lub sumowym.

4.Ilość złowionych ryb drapieżnych ogranicza się do 1 szt. szczupaka dziennie, 1 szt. sandacza dziennie, 3 szt. okoni dziennie. Łączny dzienny odłów nie może przekroczyć 5 kg.

5.Należy zachować następujące okresy i wymiary ochronne ryb:

– szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz wymiar do 50 cm i powyżej 70 cm,

– sandacz  – od 1 stycznia do 31 maja oraz wymiar do 50 cm i powyżej 65 cm,

– sum – od 1 stycznia do 31 maja oraz wymiar do 75cm i powyżej 100 cm,

– okoń – do 25  cm oraz powyżej 35 cm.

Pozostałe gatunki ryb zgodnie z regulaminem PZW.

7.Dozwolone jest stosowanie żywca jako przynęty , tylko przypadku wykupienia zezwolenia sumowego, minimalny wymiar ryby to 25 cm i  musi ona być pozyskana z  Łowiska Jerzyn.

8.Wędkowanie z brzegu dopuszczone jest tylko i wyłącznie do osi jeziora (połowy jeziora).

9.Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska lub wyłączone z odłowów wędkarskich.

10.Zabrania się łowić w odległości mniejszej niż 30 metrów od znaczników i markerów wędkarzy gruntowych.

11.Każdy korzystający z jednostek pływających ma obowiązek używania kamizelki asekuracyjnej.

12.W czasie od zmierzchu do świtu korzystający z jednostek pływających ma obowiązek posiadać włączoną latarnię lub inne źródło światła w celu wyraźnego oznaczenia łodzi.

13.W chwili wypłynięcia (w czasie holu) w środku pływającym musi znajdować się kamizelka asekuracyjna, podbierak oraz mata wędkarska.

14.Wędkujący zobowiązany jest do posiadania podbieraka, maty oraz środka dezynfekującego.

15.Na łowisku obowiązuje zakaz używania  żywych i martwych ryb jako przynęty z wyłączeniem przepisu §3 pkt 7 niniejszego regulaminu.

16.Zabrania się przechowywania ryb powyżej wyznaczonych limitów.

17.W przypadku złowienia gatunku nie opisanego w regulaminie łowiska należy niezwłocznie powiadomić Gospodarza Łowiska.

 

4. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1.Uprawniony Zezwoleniem przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą z 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U z 2009 r. nr 198, poz. 1571 z późn. zmianami) kto dokonując amatorskiego połowu nie posiada upoważnienia uprawnionego do rybactwa, bądź nie stosuje się do określonych warunków, podlega karze grzywny.

2.Osoby wykupując zezwolenie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w celach reklamowych i marketingowych przez Administratora Łowiska.

3.W przypadku złowienia suma należy powiadomić Opiekuna Łowiska i przetrzymać go w worku lub na specjalnej lince do czasu jego przybycia.

4.Limity wagowe i wymiarowe poszczególnych gatunków podlegające obligatoryjnemu  zgłoszeniu telefonicznemu Gospodarzowi Łowiska:

– karp 15 kg,

– amur 15 kg,

– sum – każdy złowiony egzemplarz.

– szczupak – 90 cm,

– okoń – 40 cm

– sandacz – 80 cm

6.W przypadku złowienia SUMA  LUB SUMA  AMERYKAŃSKIEGO ( ictalurus nebulosus) bezwzględnie nie wolno wypuszczać go do łowiska tylko należy powiadomić niezwłocznie Gospodarza Łowiska.

7.Z łowiska nie wolno zabierać niżej wymienionych gatunków ryb:

– KARP

– AMUR

– JAŹ

– BOLEŃ

– JESIOTR

8.Ryby podlegające wzmiankowanej ochronie należy wypuścić jak najszybciej z zachowaniem należytej ostrożności.

9.Obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania w siatkach lub workach  ryb objętych wyżej wymienioną ochroną.

10.W przypadku widocznego i rażącego uszkodzenia ryby należy zgłosić zaistniałą sytuację Gospodarzowi łowiska.

11.Zabrania się samodzielnego budowania stanowisk wędkarskich.

 

5. USTALENIA OGÓLNE

1.Właściciel ma prawo zamknąć łowisko na czas nieokreślony z powodu organizacji zawodów  za wcześniejszym powiadomieniem na stronie internetowej.

2.Właściciel ma prawo zamknąć łowisko na czas nieokreślony bez podania przyczyny.

3.Właściciel ma prawo unieważnić zezwolenie w przypadku złamania regulaminu, zaśmiecania obiektu lub niestosowne zachowanie bez zwrotu kosztów i nałożenie dożywotniego zakazu wykupienia zezwolenia.

4.Właściciel nie odpowiada za wypadki losowe oraz mienie skradzione na terenie łowiska.

5.Wykupione zezwolenie nie podlega zwrotowi lub wymianie.

 

 

 

Cennik

1. Cennik zezwoleń obowiązujący na Łowisku Jerzyn:

a) gruntowo-spławikowe

 • od niedzieli do piątku  60,00 zł / doba
 • od  piątku  – do niedzieli 80zł /doba

b) spinningowe z łodzi lub brzegu

 • 50,00 zł (łódź w cenie zezwolenia)  / dniówka, w godzinach pracy gospodarza

c) sumowo-gruntowo-spławikowe

 • od niedzieli  do piątku  60,00 zł / doba
 • od  piątku  – do niedzieli 80zł / doba

2. Cennik wynajmu domku  6-osobowego:

 • doba – 300,00 zł
 • Dopłata za 1 osobę  -50,00 zł w przypadku noclegu powyżej 6 osób , maksymalnie do osób 8.

3. Cennik wynajmu domku  4-osobowego:

 • Doba – 240zł
 • Dopłata za 1 osobę – 50,00 zł w przypadku noclegu powyżej 4 osób , maksymalnie do osób 5.

4. Cennik wynajmu łodzi wędkarskich:

 • łódź 1 osobowa – 30 ,00zł/doba
 • łódź 2 osobowa – 30,00 zł /doba

5. Cennik korzystania z węzła sanitarnego

 • 8,00zł (godziny ustalone z Gospodarzem Łowiska – płatność tylko gotówką na miejscu)

6. Wynajem wiaty piknikowej /doba

 • do 20 osób – 200,00zł,
 • do 30 osób – 300,00 zł,
 • do 40 osób – 400,00 zł,
 • do 50 osób – 500,00zł
 • powyżej 50 osób – 600,00 zł
 • Cena opakowania drewna liściastego – 30,00 zł

Wymagalna kaucja zwrotna  za wynajem wiaty wynosi 300,00 zł i płatna tylko gotówką u Gospodarza Łowiska lub osoby upoważnionej. Na stanie wiaty piknikowej jest profesjonalne palenisko z możliwością przygotowania grilla na kilkadziesiąt osób.

 

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

Do stanowisk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 47, 48, 49 jest bezpośredni dojazd samochodem. Na pozostałe stanowiska 12, 13, 14, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51 oraz platformy można się dostać wyłącznie łodzią lub pontonem. Na wyposażeniu łowiska są duże łodzie, do przetransportowania bagażów.

 • Rezerwacja stanowisk oraz łodzi pod numerem telefonu +48 519 055 037.
 • Rezerwacja domku i wiaty piknikowej pod numerem telefonu +48 605 105 991 lub adresem e-mail domek@lowisko-jerzyn.pl

 

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu