Jezioro Smolno

Udogodnienia:

Punkt sanitarny, Możliwość wywózki zestawów modelami RC, Możliwość wywózki zestawów pontonem lub łódką, Wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego, Parking przy stanowisku, Możliwość rozbicia namiotu, Zwierzęta domowe są akceptowane

Opis łowiska:

Jezioro położone na terenie województwa zachodnio-pomorskiego, w gminie Wałcz, na Równinie Wałeckiej pomiędzy Szwecją a Zdbicami, na szerokości geograficznej 53º20’45.15”N, długości geogr. 16º30’33.70”E i na wysokości 111,6 m n.p.m. Znajduje się w dorzeczu rzeki Zdbica poprzez, którą łączy się z jeziorem Zdbice.

orientacyjne dane zbiornika:
Pojemność zbiornika: – ok. 750 tys. m3
Powierzchnia jeziora – ok. 17,0 ha
Maksymalna głębokość -11 m
Średnia głębokość – 4,9 m
Jezioro Smolne to zbiornik rynnowo- wytopiskowy, o średnio rozwiniętej linii brzegowej. Jezioro ma kształt nerkowaty, podłużny o przebiegu południkowym. Od strony zachodniej stromy brzeg – skarpy porośnięte lasem , od strony południowej – teren podmokło – bagienny. Od strony północnej połączone nikłym ciekiem wodnym (tzw. Przesmyk Śmierci) z jeziorem Zdbiczno. Jezioro Smolne jest jeziorem szczytowym i dopływami są wyłącznie niewielkie cieki śródleśne, w większej części o okresowym zasilaniu jeziora w czasie obfitych opadów.

 

 

 

Regulamin łowiska

Połów ryb

1. Łowisko obejmuje wody Jeziora Smolno o powierzchni 17 h.
2.Uprawnioną do rybactwa i sprzedaży pozwoleń na amatorski połów ryb na Jeziorze Smolno jest Ewa Moskwa-Białek
3. Sezon wędkarski trwa cały rok.
4. Wykupienie zezwolenia upoważnia do korzystania z parkingu, wiaty oraz pomostu na przesmyku Jeziora Smolno.
5.Obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb oraz ustawy o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzenia właściwych ministrów dotyczących amatorskiego połowu ryb. Ponadto wprowadza się następujące zasady:

a. przy połowie na żywca lub na spinning przynęty nie mogą być uzbrojone przy pomocy kotwiczki tylko pojedynczym hakiem pozbawionym zadziora.

b. wędkarz jest zobowiązany posiadać podczas wędkowania: podbierak, długie obcążki do odhaczania ryb, rozwierak paszczy, miarę i wagę. Przy połowie karpia dodatkowo: matę karpiową, worek karpiowy oraz podbierak o boku min.100cm. Nie posiadanie czegokolwiek z tego sprzętu uniemożliwia rozpoczęcie połowów na jeziorze i upoważnia kontrolującego do odbioru zezwolenia.

c. przy połowie na żywca zabrania się korzystać z żywców innych niż złowionych w Jeziorze Smolno.

d. przed wędkowaniem każdy wędkarz zobowiązany jest powiadomić przez SMS lub telefonicznie zarządcę lub osoby upoważnione o zamiarze wędkowania, nr kom. do powiadomienia podany jest na tablicy ogłoszeń Jeziora Smolno.

e. po zakończonym wędkowaniu jednak przed odjazdem z jeziora należy wysłać SMS o zakończonym wędkowaniu i ilości złowionych ryb.

f. odłów ryb limitowanych należy odnotować z datą połowu na odwrocie zezwolenia na połów niezwłocznie po złowieniu ryby.

g. ze złowionymi rybami należy się obchodzić w sposób delikatny i etyczny.

h. sprzęt pływający musi być zarejestrowany i wyposażony w środki ratunkowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

i. każdy wędkarz musi przestrzegać prawa o ochronie przyrody, środowiska oraz ustawy o rybactwie.

7. Wykupując zezwolenie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie kontroli zezwolenia, zestawów, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska. W przypadku odmowy kontroli przez prywatne osoby wezwany zostanie uprawniony do tego organ państwowy.
8. Za kradzież ryb grozi postępowanie karne w myśl KK Art.278 oraz za wtargnięcie na teren prywatny według Art. 193 KK.
9. Uprawnieni do kontroli są: straż rybacka, służby leśne, policja oraz uprawniony do rybactwa i osoby przez niego uprawnione.
10. Na łowisku zabrania się:

– rozmów na tematy polityczne  😉
– rozpoczęcia łowienia bez poinformowania zarządcy,
– zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej, zbiornika oraz parkingu,
– śmieci po zakończeniu łowienia każdy zabiera ze sobą,
– wycinania, łamania drzew, krzewów oraz roślinności porastającej zbiornik i linię brzegową,
– rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi,
– głośnego zachowywania się,
– korzystania ze sprzętu pływającego pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
– używanie plecionek jest dozwolone pod warunkiem zastosowania przyponu z żyłki o długości minimum 10 m. i tylko na pomoście „skarpa”, na pozostałych pomostach zakaz używania plecionek!!

ustala się następujące limity połowów:
szczupak – jeden szczupak dziennie do 70cm
sandacz – zakaz zabierania
węgorz – 1 szt. dziennie
karp – zakaz
lin – 2 szt dziennie
pozostałe 3 kg dziennie

ustala się następujące wymiary ochronne:
szczupak – do 50cm i od 70cm
węgorz – do 50cm
lin – do 30 cm
leszcz – do 40 cm

pozostałe zgodnie z ustawą.

 

11.Nieprzestrzeganie regulaminu, wymiarów ochronnych, limitów oraz ustawy o rybactwie upoważnia dzierżawcę do odebrania pozwolenia na połów.

12.Teren obiektu nie jest kąpieliskiem w rozumieniu przepisów dlatego kąpiel w jeziorze każdy ponosi na własne ryzyko i odpowiedzialność.

13. Uprawniony do rybactwa oraz wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadki,  kradzież czy inne zdarzenia losowe, które mogą mieć miejsce w związku z wykupieniem  zezwolenia na połów ryb lub wynajmem sprzętu biwakowego i pływającego  nad Jeziorze Smolno.

  Korzystanie z pomostów oraz miejsc biwakowych:

 1. Uprawniony do rybactwa nie jest właścicielem pomostów i nie pobiera opłat za korzystanie z nich.
 2. Uprawniony do rybactwa pobiera opłatę tylko za zezwolenie na amatorski połów ryb na Jeziorze Smolno.
 3. Przy pomostach „bagienny”, „ dębowy”, „na skarpie” można rozbić maksymalnie dwa namioty za rozbicie namiotów nie pobiera się opłat.
 4. Zabrania się rozpalania ognisk, używania otwartego ognia w miejscach biwakowania.
 5. W każdym miejscu biwakowym obowiązuje ustawa a ochronie środowiska a szczególności zabrania się niszczenia roślinności oraz głośnego zachowania.
 6. Miejsca biwakowe usytuowane są na terenach lasów państwowych. Uprawniony do rybactwa uzyskał zgodę od Nadleśnictwa Wałcz na biwakowanie przy stanowiskach wędkarskich.
 7. Zgoda na biwakowanie obowiązuje tylko osoby, które wykupiły zezwolenie na amatorski połów ryb na Jeziorze Smolno.
 8. Nadleśnictwo Wałcz oraz uprawniony do rybactwa nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie wypadki , zdarzenia losowe, oraz kradzieże, które mogą mieć miejsce na terenach biwakowych.
 9. Ze względu na zagrożenie upadającymi drzewami należy zachować szczególną ostrożność w miejscach biwakowych szczególnie podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Nadleśnictwo Wałcz oraz uprawniony do rybactwa i wynajmujący namioty nie odpowiadają za szkody i wypadki  wynikłe z tego tytułu.
 10. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z pomostów musi odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności a w szczególności: osoby nieletnie muszą być pod opieką osoby dorosłej, zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,  w porze nocnej zaleca się korzystanie z kamizelek ratunkowych.

Wynajem namiotów,  sprzętu biwakowego, łodzi oraz korzystanie z parkingu i wiaty.

 1. Wynajmem namiotów, sprzętu biwakowego oraz łodzi zajmuje się Robert Białek  „Biuro Tajga”.
 2. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie wnosi uwag.
 3. Wszelkie szkody, zniszczenia wynikłe podczas najmu ponosi najemca.
 4. Jeśli najemców jest więcej niż jeden to odpowiedzialność za szkody lub zniszczenia ponoszona będzie solidarnie przez wszystkich najemców.
 5. Na wniosek najemcy namiot może być ustawiony na pomoście.
 6. Najemca oświadcza, że rozumie zagrożenia wynikłe z ustawienia namiotów na pomoście i noclegów w porze nocnej a w szczególności możliwość wpadnięcia do jeziora lub zniszczenia czy utratę kosztownych rzeczy osobistych na skutek zamoczenia czy wpadnięcia do jeziora i zobowiązuje się postępować i użytkować pomost i namiot ze szczególną ostrożnością oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do wynajmującego w przypadku wystąpienia powyższych zdarzeń.
 7. Najemca zobowiązuje się do: korzystania ze środków pływający w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa oraz odpowiednimi przepisami a w szczególności: zawsze używać kamizelek ratunkowych, nie korzystać ze środków pływających pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,  nie udostępniać środków pływających osobom nieletnim bez nadzoru opiekuna.
 8. Ze względów bezpieczeństwa podczas biwakowania na pomostach zaleca się używanie kamizelek ratunkowych w porze nocnej.

 

 

 

Cennik

Opłata naliczana za dobę

SMOLNO:

– doba dla osoby łowiącej 100 PLN

– osoba towarzysząca w wynajętych namiotach 50 PLN

 

 

 

Rodzaj rezerwacji stanowisk

 • Rezerwacja pod numerami: +48 601 848 801, +48 601 878 800 bądź mailowo: jezioro.smolno@gmail.com

Link do warunków rezerwacji: http://www.jeziorosmolno.pl/rezerwacja/

 

Zdjęcia łowiska:
Lokalizacja łowiska:
Menu